แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามมติการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

12 กรกฏาคม 2565

แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19  ตามมติการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565